Koks yra 10 variantas


Bonifacas Stundžia komentuoja m. Tartis ir kirčiavimas. Per pirmuosius trejus metus apsvarstyta ir bendrinei vartosenai rekomenduota keli šimtai kalbos sistemai neprieštaraujančių ir realioje vartosenoje išplitusių kirčiavimo variantų. Vėliau dėmesys sutelktas į tarptautinių žodžių su kirčiuotais dvigarsiais el, er ir eu priegaidę, nustatyta, kaip kirčiuoti naujoviškas galūninės darybos moterų pavardes, išnagrinėti žodžių formų dalyvių, įvardžiuotinių formų kirčiavimo polinkiai ir t.

Pirmasis atnaujinimo etapas — metai: tuomet buvo peržiūrėtos ir pakeistos šešios rekomendacijos4.

Yra bent trys "Vega 10" grafikos procesoriaus paketo variantai | mergvakariui.lt

Antruoju etapu — m. Su šio etapo, kuris dar nėra pasibaigęs, naujovėmis siekiama supažindinti skaitytojus šiame straipsnyje. Plačiau apžvelgsiu m.

tavo ženklas

Šešių rekomendacijų pirmas punktas skelbia apie variantų keitimą vietomis, kaip pagrindinį teikiant realioje vartosenoje labiau paplitusį variantą. Antai grupelei savų dviskiemenių paprastųjų daiktavardžių tarp jų yra ir keletas senųjų skolinių — kaip pagrindinė rekomenduojama 4-oji kirčiuotė, pavyzdžiui: dum͊blas, gan͊dras, kar͊das, šar͊vas, balà, porà K Naujai įrašytiems žodžiams ši kirčiuotė neretai nurodoma kaip nepagrindinė, kadangi iki šiol dar nebuvo kodifikuota, pavyzdžiui, nuo šiol bendrinės kalbos norma yra ir, tarkim, dgs.

Rekomenduojame

Tarp dviskiemenių svetimžodžių 4-oji kirčiuotė yra reta, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais pastebėta, kad ją pasigauna būrelis tarptautinių žodžių, rodos, daugiau tokių, kurie aktyviai vartojami ir, matyt, neskiriami nuo savų žodžių, pavyzdžiui, realioje vartosenoje išplito įvairių linksnių 4-osios kirčiuotės formos: dgs.

K-3tad toks galūninis kirčiavimas teikiamas šalia pagrindinio šakninio kirčio dgs. Dviskiemenių daiktavardžių ir būdvardžių kirčiavimo kaita yra susijusi ne tik su 4-osios kirčiuotės plitimu.

koks yra 10 variantas už ką gali uždirbti neįgalus asmuo

Pasitaiko ir priešingų atvejų, kai viršų ima 2-oji ar 1-oji kirčiuotė, pavyzdžiui, sukeitus variantus vietomis pagrindine norma tampa skil͊vis 2kriáuklė 1o skilvỹs, kriauklė͊ 4 — nepagrindiniu variantu. Tas pat pasakytina ir apie DŽ7 pateiktus ievà 4, 2 ir lùbos 4, 2: rekomendacijoje 2-osios kirčiuotės variantas dgs.

„Windows 10“ „Home“ ir „Pro“ versijų palyginimas | „Microsoft Windows“

Rekomendacijas pildant naujais žodžiais 1-osios ar 2-osios kirčiuotės variantas kada ne kada teikiamas kaip nepagrindinė norma, iki šiol nebuvusi kodifikuota, pavyzdžiui: ríešas 3, 1; aikštė͊ 3, áikštė 1; liaupsė͊ 4, liáupsė 1; skruzdė͊ 4, skrùzdė 2; taurė͊ 4, taũrė 2 K-2 ; chalvà 3, chálva 1; taigà 3, táiga 1 K Pasitaiko ir tokių atvejų, kai variantus sudaro 1-osios ir 2-osios koks yra 10 variantas daiktavardžiai, pavyzdžiui: smur͊tas 2, smùrtas 1; liáuka 1, liaukà 2 sukeista vietomis ; élnias 1, el͊nias 2; gáirė 1, gai͊rė 2 K-2 ; sė́bras, -ė 1, sė͊bras, -ė 2 K-3 — rekomendacijų papildymai.

Tokie variantai įprastesni daugiaskiemeniams svetimos koks yra 10 variantas daiktavardžiams, kurių didžioji dalis linkę gauti priešpaskutinio skiemens kirtį ir 2-ąją kirčiuotę, pavyzdžiui: epitètas 2, epìtetas 1; perimètras 2, perìmetras 1; indìgas 2, in͊digas 1 sukeista vietomis ; lìtvakas 1, litvãkas 2; tandèmas 2, tándemas 1; barmènas 2, bármenas 1; miùziklas 1, miuzìklas 2; charizmà 2, chãrizma 1; cinamònas 2, cinãmonas 1; žaliùzės 2, žãliuzės 1 — rekomendacijos K-4 papildymai.

koks yra 10 variantas kaip užsidirbti pinigų neturint didelės sumos

Iki šiol šiems žodžiams buvo teikiama dažniausiai 1-oji kirčiuotė, o realioje vartosenoje persveria 2-oji. Tarp daugiaskiemenių svetimžodžių pasitaiko ir variantiškai kirčiuojamų sudėtingu kilnojamuoju kirčiu 3b ar labai retai 3a kirčiuotepavyzdžiui: šãlikas 3b, 1; bùivolas 1, 3a; statulà 2, 3b; bìlietas 3b, 1; egzãminas 3b, 1; ter͊minas 3b, 1 VLKK ar tik DŽ7 duoti teikti variantai sukeisti vietomisskrùpulas 3b, 1 K Daugiaskiemeniams būdvardžiams su galūnėmis -us, -i būdinga 4-oji kirčiuotė, todėl senieji kitokio kirčiavimo variantai rekomenduoti kaip nepagrindiniai, pavyzdžiui: atokùs, -ì 4, atókus, -i 1; tolygùs -ì 4, tolýgus, -i 3 K Išvestinių vardažodžių kirčiavimas ir jo kaita yra gana glaudžiai susijusi žodžių daryba.

Antai pastebėta, kad realioje vartosenoje nemaža dalis dviskiemenių daiktavardžių, galūnių -ė ir -is, -ys vedinių, linksta į 2-ąją kirčiuotę, todėl tiek VLKK, tiek DŽ7 teikti variantai su pagrindine 4-osios kirčiuotės norma sukeičiami vietomis ao pildant rekomendacijas naujais teikiniais, neturėjusiais variantų, 2-oji kirčiuotė duodama kaip nepagrindinė bpavyzdžiui: a stãbdis 2, stabdỹs 4; skai͊drė 2, skaidrė͊ 4; sklen͊dė 2, sklendė͊ 4; tiẽsė koks yra 10 variantas, tiesė͊ 4; krei͊vė 2, kreivė͊ 4; men͊tė 2, mentė͊ 4; b dailė͊ 4, dai͊lė 2; ryšỹs 4, rỹšis 2; riekė͊ 4, riẽkė 2; šliūžė͊ 10 geriausių brokerių, šliū͊žė 2 K Vis dėlto 2-oji kirčiuotė tų galūnių vedinių, kurių realioje vartosenoje yra vyraujanti, rekomenduojama kaip pagrindinė, nors iki šiol dar nebuvo kodifikuota, pavyzdžiui: trìkdis 2, trikdỹs 4, trùkdis 2, trukdỹs 4, mel͊svė 2, melsvė͊ 4, sãgė 2, sagė͊ 4 DŽ7 šiuos daiktavardžius duoda tik su galūniniu kirčiu.

Dalis galūnės -as vedinių, priešingai, linksta į 4-ąją kirčiuotę, tad žodžiai su pagrindiniu 2-osios ar retkarčiais 1-osios kirčiuotės variantu sukeičiami vietomis ao naujų žodžių, neturėjusių kodifikuotų variantų, 4-oji kirčiuotė teikiama kaip nepagrindinė bpavyzdžiui: a skliaũtas 4, 2; spei͊gas 4, spéigas 1; šãpas 4, 2; b prãdas 2, 4; stõvas 2, 4; šiur͊pas 2, 4.

Daugiaskiemeniai galūnių -a ir -as vediniai, kurių didžioji dalis turi iš pamatinių žodžių atsineštus priešdėlius, išskyrus daiktavardžius su priešdėliais pa- pra- ir ne- linkstami kirčiuoti pastoviuoju priešdėlio kirčiu 1-oji kirčiuotėtačiau pasitaiko ir varijuojančio kirčio žodžių, koks yra 10 variantas dažnesnis kilnojamasis kirtis pavyzdžiui: pãkulos, pãrūgos, pãsukos; pãveldas, pavéldas — visų 3b, 1 kirčiuotės8kitų — pastovusis kirtis, pavyzdžiui: są́vadas, ùžpilas, ùžpildas 1, 3b.

Naršymo meniu

Tai priklauso daugiausia nuo priešdėlio. Rekomendacijoje K-6 teikiama ir kitokio pobūdžio pavienių kirčiavimo variantų, pavyzdžiui: čiáupas 1, 3; rai͊nis 2, ráinis 1 9, šiáurrytis 1, šiaurrytỹs 3a; ker͊šis 2, kéršis 1 10; ketvir͊tis 2, kẽtvirtis 1; rai͊šis 2, ráišis 1 11; smal͊kės 2, smálkės 1; srai͊gė 2, sráigė 1; váišės 1, vai͊šės 2.

Rekomendacija K-5 apima priesaginių daiktavardžių kirčiavimą. Daugiausia per variantus kodifikuojamas akcentiškai nenusistovėjusių priesagų vedinių kirtis ir priegaidė. Keičiant variantus vietomis arba įrašant naujų variantų dažniausiai atsižvelgta į priesagų akcentinius polinkius ir rečiau į pakoreguotą pamatinių žodžių kirčiavimą. Antai priesagų -tis, koks yra 10 variantas, -slas, iš dalies ir -tas dviskiemeniai vediniai realioje vartosenoje kirčiuojami beveik išimtinai pagal 4-ąją kirčiuotę, kuri teikiniuose įrašoma kaip pagrindinė ar nepagrindinė, jei dar nebuvo kodifikuota, pavyzdžiui: jungtìs 4, 3; liūtìs 4, liū́tis 1; viltìs 4, 3; kryžmė͊ 4, krỹžmė 2; purslai͊ 4, pur͊slai 2; ver͊slas koks yra 10 variantas, 2; sai͊tas 2, koks yra 10 variantas sraũtas 2, 4; šlai͊tas 2, 4.

💅💧 10 ВАРИАНТОВ ДИЗАЙНА ПО МОКРОМУ ГЕЛЬ ЛАКУ 💧💅 ЭКСПРЕСС ДИЗАЙН НОГТЕЙ МАНИКЮР 💅

Priesagos -iava vediniai linksta į kilnojamąjį kirtį, kuris keliais atvejais dar nebuvo kodifikuotas, todėl teikiamas kaip nepagrindinis variantas, pavyzdžiui: rãšliava 1, rašliavà 3b, rin͊kliava 1, rinkliavà 3b  Priesagos -muo, dgs.

Priesagos -tuvas vedinius, kurie padaryti iš -enti, -ėti, -yti, -oti ir -uoti koks yra 10 variantas, rekomenduojama kirčiuoti pagal 2-ąją kirčiuotę, pavyzdžiui: maišytùvas 2, sklandytùvas 2. Taip kirčiuojama ir dauguma iš kitokių veiksmažodžių padarytų priesagos -tuvas žodžių, taip pat priesagos -tuvė daiktavardžių, kurių daliai iš tradicijos buvo būdingas kilnojamasis kirtis, rekomendacijoje koks yra 10 variantas kaip pagrindinis, pavyzdžiui: bertuvė͊ 3b, 3a nes yra ber͊ti ir bértibertùvė 2; dėtuvė͊ 3a, dėtùvė 2.

Jei vedinys, be priesagos, dar turi priešdėlį, perimtą iš pamatinio žodžio, tada vedinio kirčiavimą paprastai lemia priešdėlio akcentinės savybės.

Yra bent trys „Vega 10“ grafikos procesoriaus paketo variantai

Didžioji dalis daiktavardžio priešdėlių yra linkę prisitraukti kirtį. Kai kuriais atvejais koks yra 10 variantas priešdėlio kirtis konkuruoja su kitokiu, iš tradicijos paveldėtu, kirčiavimu, kuris rekomendacijoje teikiamas ir kaip pagrindinė, ir kaip nepagrindinė norma priklauso nuo to, ar variantas su priešdėlio kirčiu yra buvęs kodifikuotas ar nepavyzdžiui: į́mautė 1, įmaũtė 2; ìškirptė 1, iškir͊ptė 2; an͊tvalkalas 34b, 1; įklõtas 2, į́klotas 1.

Nemaža dalis priesaginių daiktavardžių su priešdėliu pa- yra gavę kilnojamąjį kirtį, iš jų išsiskiria priesagos -alas vediniai, vienų vartotojų kirčiuojami tradiciniu kilnojamuoju kirčiu 34b kirčiuotėkitų — naujoviškai, kilnojant kirtį iš galinio į trečiąjį nuo galo skiemenį 3b kirčiuotėpavyzdžiui: pãpuošalas, pãtiekalas, pãtiesalas 34bpapuõšalas, patiẽkalas, patiẽsalas 3b Kaip sakyta, vedinių kirčiavimas koreguojamas ir tada, kai yra koreguotas, paprastai variantus sukeitus vietomis, jų pamatinių žodžių kirtis, pavyzdžiui: plaũstininkas, -ė 1, pláustininkas, -ė 1 plg.

Rekomendacijoje K-5 aptiksime ir kitokių realioje vartosenoje paplitusių variantų, pavyzdžiui, šalia tradicinio kirčiavimo ateitinin͊kas, -ė 2, pagálbininkas, -ė 1, mãžmenininkas, -ė 1 teikiama ir atei͊tininkas, -ė 1, pagalbinin͊kas, -ė 2, mažmẽnininkas, -ė 1 paskutiniu atveju įteisinta kirčio vietos kaita, plg.

 • TomTom GO Vadovas
 • Kursoriaus mygtukas aprašytas žemiau Lankytinos vietos - jos pasirodys priklausomai nuo Jūsų pasirinkimų preferences.
 • mili- – Vikipedija

Priešdėlinių daiktavardžių, tikriau — priešdėlių vedinių, kirčiavimas koreguotas ir rekomendacija K-7 pildyta labai nežymiai; du kirčiavimo variantai sukeisti vietomis paatógrąžis 1, paatogrąžỹs 35b; palaũkė 2, palaukė͊ 3bįrašyti keli nauji vediniai, pavyzdžiui: pakul͊nė 2, pakulnė͊ 4; belai͊svis, -ė 2, beláisvis, -ė 1. Grupelė daugiaskiemenių būdvardžių, kilusių iš neveikiamųjų esamojo laiko dalyvių, realioje vartosenoje akivaizdžiai linksta į pastovųjį šakninį kirtį, rekomendacijoje K teikiamą kaip nepagrindinį variantą, pavyzdžiui: nei͊giamas, -à 3b, nei͊giamas, -a 1; pakan͊kamas, -à 3b, pakan͊kamas, -a 1; tei͊giamas, -à 3b, tei͊giamas, -a 1; bet — pažį́stamas, -a 1, pažį́stamas, -à 3a DŽ7 variantai sukeisti vietomis.

 • Ką valgyti pusryčiams: 10 sveikatai naudingų variantų - DELFI Sveikata
 • Epidemiologė – apie sergamumo piką: yra galimi du variantai - DELFI TV
 • Kava Labai populiaru pusryčiams gerti kavą, nes joje yra kofeino.
 • Patikimos prekybos biržos

Pakoreguotas dviejų tos pačios kilmės būdvardžių su sangrąžos rodikliu kirčiavimas, t. K-5įnamỹs, -ė͊ 3a, netvarkà 4 K Tai nebevartojami arba labai retai išgirstami kirčiavimo atvejai.

 1. Yra bent trys "Vega 10" grafikos procesoriaus paketo variantai | mergvakariui.lt - #1 IT naujienos
 2. Prekybos pajamų
 3. Kombinatorika – Vikipedija
 4. Как и все члены моей группы, я создан для определенной цели.
 5. Minkštas kampas - Kampai su miegojimo funkcija | mergvakariui.lt
 6. 10 geriausių viešnagės vietų Vičencoje, Italijoje | mergvakariui.lt
 7. Minkštas kampas - Minkšti baldai | mergvakariui.lt

Apie naujausius šnekamosios bendrinės kalbos kirčiavimo polinkius išsamiai rašoma 2 ir 3 išnašose nurodytuose straipsnių rinkiniuose. Kirčiavimo norminamąjį darbą tęsiant, Gimtoji kalba,nr. Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos. Naujausi lietuvių kalbos kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su kodifikuotomis normomis.

koks yra 10 variantas kaip užsidirbti pinigų verslo idėjų nuo nulio

Vilnius: VU, žr. Ilgas ir vingiuotas kodifikacijos kelias: svetimžodžių su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu priegaidė, Gimtoji kalba,nr.

nustatyti rs ant turbo variantų žodis dvejetainėse opcijose

Gimtoji kalba,nr. Biudžetinė įstaiga.

kaip uždirbti pinigų 5000 per dieną kaip nuspėti opcionų kainų pokyčius

Kodas Juridinių asmenų registre Gedimino pr. Konsultuojame 8.