Samdyti biržos maklerį


Priežiūros institucijos uždaviniai, funkcijos ir teisės 1.

parinktys rane

Priežiūros institucijos uždaviniai: 1 prižiūrėti, kaip laikomasi sąžiningos prekybos taisyklių, vykstant finansinių priemonių apyvartai; 2 imtis priemonių, užtikrinančių veiksmingą finansinių samdyti biržos maklerį rinkų veikimą ir investuotojų interesų apsaugą; 3 teikti pasiūlymus dėl valstybės ekonominės politikos, skatinančios finansinių priemonių rinkų plėtrą, formavimo; 4 skleisti informaciją apie finansinių priemonių rinkų veikimo principus; 5 imtis samdyti biržos maklerį priemonių šiam įstatymui ir kitiems teisės aktams, susijusiems su finansinių priemonių rinka, įgyvendinti.

Įgyvendindama šio straipsnio 1 dalyje nustatytus uždavinius, priežiūros institucija atlieka šias funkcijas: 1 reguliuojamoms rinkoms, finansų maklerio įmonėms, finansų patarėjo įmonėms, informacijos apie sandorius paslaugų teikėjams, centriniams depozitoriumams ir lyginamojo indekso administratoriams išduoda licencijas ar panaikina jų galiojimą; 2 stebi, analizuoja, tikrina ir kitaip prižiūri finansų maklerio įmonių, finansų patarėjo įmonių, trečiųjų valstybių įmonių filialų, reguliuojamų rinkų ir jų narių, centrinio depozitoriumo, sąskaitų tvarkytojų, įgaliotųjų konsultantų, institucinių investuotojų, turto valdytojų, lyginamojo indekso administratorių ir informacijos apie sandorius paslaugų teikėjų veiklą; KEISTA: 06 27 įstatymu Nr.

samdyti biržos maklerį pasaulio dvejetainių opcionų brokeriai

Priežiūros institucija, įgyvendindama jai nustatytus uždavinius ir atlikdama pavestas funkcijas, atsižvelgia į priežiūros priemonių ir praktikos taikant įstatymus ir kitus samdyti biržos maklerį aktus, priimtus įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, konvergenciją. Tuo tikslu priežiūros institucija dalyvauja Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos, Europos bankininkystės institucijos ir priežiūros institucijų kolegijų veikloje, vadovaujasi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir Europos bankininkystės institucijos patvirtintomis gairėmis ir rekomendacijomis arba pateikia suinteresuotiems asmenims motyvus, dėl kurių jomis nesivadovauja, taip pat bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis ir Europos sisteminės rizikos valdyba ir vadovaujasi šios valdybos paskelbtomis rekomendacijomis ir įspėjimais.

50 mano veiklų: logistika, pervežimai. (5/50)

Atlikdama priežiūros funkcijas, priežiūros institucija, remdamasi tam tikru laikotarpiu turima informacija, deramai atsižvelgia, ypač kritinėmis situacijomis, į savo sprendimų galimą poveikį finansų sistemos stabilumui kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Priežiūros institucija, atlikdama jai samdyti biržos maklerį funkcijas, turi teisę: 1 samdyti tam tikrų sričių specialistus ir ekspertus auditorius, buhalterius, teisininkus, informacinių technologijų specialistus ir kt.

Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Lietuvos bei Vilniaus Vertybiniu popieriu birzos priėmė Lietuvos Respublikos VP viešosios apyvartos įstatymo pataisas. Teisinį reguliavimą stengiamasi suderinti su Europos sąjungos standartais.

Be kitų Lietuvos banko įstatyme, šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi samdyti biržos maklerį priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatytų pareigų ir teisių, priežiūros institucija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę imtis kitų priemonių, užtikrinančių, kad finansų maklerio įmonės, finansų patarėjo įmonės, centrinis depozitoriumas, reguliuojamos rinkos, informacijos apie sandorius paslaugų teikėjai, lyginamojo indekso administratoriai nuolat laikytųsi šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

samdyti biržos maklerį